Voor uw veiligheid

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van: Karsten Beveiliging
gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord aan Ecu nr. 39

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 Alarminstallatie:
Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op een Particuliere Alarm Centrale (PAC).
1.2 Alarmopvolging:
Het doorgeven van de door de PAC ontvangen alarmmelding aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en indien overeengekomen, het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatste instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.
1.3 Beveiligingsdiensten:
Specifieke vormen van surveillance door Karsten Beveiliging op het terrein van Opdrachtgever.
1.4 Diensten:
De door Karsten Beveiliging te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
1.5 Karsten Beveiliging:
Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.
1.6 Meldkamer:
De centrale meldkamer (CMK) van Karsten Beveiliging.
1.7 Mobiele surveillance:
Beveiligingsdienst door surveillanten van Karsten Beveiliging dienen niet gestationeerd zijn in of bij een Object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.
1.8 Object:
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben één en ander in ruime zin des woords.
1.9 Objectbeveiliging:
Beveiligingsdiensten door Personeel van Karsten Beveiliging dat is gestationeerd in of bij het Object.
1.10 Opdrachtgever:
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Karsten Beveiliging een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.11 Overeenkomst:
De Overeenkomst tot dienstverlening waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
1.12 Particuliere Alarm Centrale:
De door Opdrachtgever benutte en aangewezen Meldkamer van derde.
1.13 Personeel:
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Karsten Beveiliging, die door Karsten Beveiliging worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
1.14 Sleutels:
Sleutels, keycards, afstandbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Karsten Beveiliging en een Opdrachtgever waarop Karsten Beveiliging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Door ondertekening en parafering van een door Karsten Beveiliging uitgebrachte offerte
verklaart de Opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen (BW art. 6:233 sub b) doordat:
a. de algemene voorwaarden zijn bijgevoegd aan de hem gezonden offerte, dan wel;
b. de algemene voorwaarden voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld, dan wel;
c. voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst hem is aangeboden deze algemene voorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.
Door ondertekening en parafering van de door Karsten Beveiliging uitgebrachte offerte verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand te doen van eigen inkoop- of algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Onze voorwaarden vormen een onverbrekelijk onderdeel van onze aanbiedingen/of door ons met derden aangegane overeenkomsten.
2.5 Een overeenkomst, ook die tot koop en levering van goederen, komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Karsten Beveiliging heeft bereikt; uit deze aanvaarding moet blijken, dat de Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene
levering- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoop- of algemene voorwaarden.
2.6 De overeenkomst, ook die tot koop en levering van goederen, komt tot stand op het moment van ontvangst door een daartoe strekkende opdracht van de Opdrachtgever. Indien dit mondeling geschiedt, dan geldt de door de koper ondertekende orderbevestiging, onder
vermelding van datum, als bewijs van opdracht. Indien de relatie tussen Karsten Beveiliging en de Opdrachtgever van duurzame aard is, geldt als bewijs van opdracht de handelingen welke tussen partijen te doen gebruikelijk zijn.
2.7 Indien door Karsten Beveiliging voornoemde overeenkomsten worden aangegaan met meerdere natuurlijke personen, die voor gezamenlijke rekening handelen, dan zijn ieder dezer personen hoofdelijk aansprakelijk jegens Karsten Beveiliging voornoemd voor het volledige
bedrag.
2.8 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Karsten Beveiliging en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Karsten Beveiliging gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Karsten Beveiliging is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Karsten Beveiliging daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Karsten Beveiliging anders
aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Karsten Beveiliging niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Karsten Beveiliging zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Karsten Beveiliging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Karsten Beveiliging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Karsten Beveiliging
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Karsten Beveiliging zijn verstrekt, heeft Karsten Beveiliging het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Karsten Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Karsten Beveiliging is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karsten Beveiliging kenbaar behoorde
te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Karsten Beveiliging de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
4.6 Indien door Karsten Beveiliging, of door Karsten Beveiliging ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Karsten Beveiliging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Karsten Beveiliging zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Karsten Beveiliging de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Karsten Beveiliging daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 5.3 zal Karsten Beveiliging geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Karsten Beveiliging kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De Overeenkomst tussen Karsten Beveiliging en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zijnde steeds een minimale termijn van één (1) jaar, welke termijn telkens stilzwijgend wordt verlengd met een periode van drie (3) maanden tot schriftelijke
wederopzegging door de Opdrachtgever.
6.2 Er kan slechts worden opgezegd tegen het einde van een (verlenging)termijn met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden., tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.3 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Karsten Beveiliging derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Karsten Beveiliging, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7.5 Indien Karsten Beveiliging met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Karsten Beveiliging niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.6 Voorts is Karsten Beveiliging gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7.7 Bovendien mag Karsten Beveiliging het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Karsten Beveiliging, dat in redelijkheid niet van Karsten Beveiliging mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Karsten Beveiliging zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Karsten Beveiliging zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Karsten Beveiliging aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Karsten Beveiliging op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Karsten Beveiliging heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.5 Karsten Beveiliging kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8.6 Karsten Beveiliging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Karsten Beveiliging geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen communicatiemiddelen, andere door Karsten Beveiliging geleverde apparatuur, verlichting, registratiemiddelen, advies, ontwerpen, rapporten, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Karsten Beveiliging totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Karsten Beveiliging gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
9.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Karsten Beveiliging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 Door Karsten Beveiliging geleverde zaken, die krachtens het onder lid 9.1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6 Voor het geval dat Karsten Beveiliging zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Karsten Beveiliging, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Karsten Beveiliging zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
10.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
10.2 Indien Karsten Beveiliging hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
10.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Karsten Beveiliging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Karsten Beveiliging in staat is adequaat te reageren.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Karsten Beveiliging de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Karsten Beveiliging slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging: verplichtingen
12.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2.
12.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Karsten Beveiliging recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Karsten Beveiliging zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden
gesteld aan Opdrachtgever.
12.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Karsten Beveiliging, zal Karsten Beveiliging in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Karsten Beveiliging extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 Karsten Beveiliging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de Overeenkomst Karsten Beveiliging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is Karsten Beveiliging bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Karsten Beveiliging op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Karsten Beveiliging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
13.4 Karsten Beveiliging behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Karsten Beveiliging aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 14.1 genoemde verplichting, heeft Karsten Beveiliging het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Indien Karsten Beveiliging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
15.2 Karsten Beveiliging is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Karsten Beveiliging bij de uitvoering van zijn verplichting voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
15.3 Karsten Beveiliging is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (directe of indirecte) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Karsten Beveiliging nimmer aansprakelijk.
15.4 Karsten Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Karsten
Beveiliging is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.
15.5 Karsten Beveiliging is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Karsten Beveiliging is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of
toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon- of telefax stroring, programmeringfouten, storing of verbreking van een vaste lijnverbinding waar dan ook door veroorzaakt.
15.6 De aansprakelijkheid van Karsten Beveiliging is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen honorarium van Karsten Beveiliging op jaarbasis, met een maximum van € 20.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum
van € 500.000,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Karsten Beveiliging een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximum het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Karsten Beveiliging wordt uitgekeerd. Karsten Beveiliging zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over  zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Karsten Beveiliging zijn toevertrouwd, door Karsten Beveiliging zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag van € 2.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per Opdrachtgever per jaar.
15.7 Karsten Beveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Karsten Beveiliging aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Karsten Beveiliging toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
15.9 Het personeel van Karsten Beveiliging kan zich ten opzichte van Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij Overeenkomst Partij.
15.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Karsten Beveiliging of zijn ondergeschikten.
15.11 Indien Karsten Beveiliging voor de uitvoering van de werkzaamheden derde inzet zal de aansprakelijkheid volledig of gedeeltelijk (afhankelijk van de inzet van derde) bij de derde partij liggen.

Artikel 16 Vrijwaringen
16.1 De Opdrachtgever vrijwaart Karsten Beveiliging voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Indien Opdrachtgever aan Karsten Beveiliging informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorziend, waarop Karsten Beveiliging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Karsten Beveiliging niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Karsten Beveiliging worden daaronder begrepen.
18.3 Karsten Beveiliging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karsten Beveiliging zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
18.5 Voorzover Karsten Beveiliging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Karsten Beveiliging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Voorbeelden en modellen
19.1 Is aan de Opdrachtgever een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. Onder voorbeeld of model wordt onder meer (niet limitatief) verstaan: tekeningen, schetsen, plannen, maquettes en dergelijke.
19.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 20 Niet-overname personeel
20.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Karsten Beveiliging, medewerkers van Karsten Beveiliging of van ondernemingen waarop Karsten Beveiliging ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel aan de andere kant, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Geschillen
21.1 Geschillen over de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, of enig andere terzake bevoegde rechter, indien Karsten Beveiliging verkiest.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
22.1 Op elke Overeenkomst tussen Karsten Beveiliging en de Opdrachtgever, alsmede alle rechtsverhoudingen die daaruit mochten voortkomen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
23.1 Deze Algemene Voorwaarden worden bij elke eerste offerte en Overeenkomst geacht bekend te zijn bij alle partijen. Op verzoek van Opdrachtgever zullen de Algemene Voorwaarden door Karsten Beveiliging vertrekt worden.
23.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
23.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
23.4 Deze algemene voorwaarden zijn genummerd artikel 1.1 tot en met artikel 23.4, waarmee dit artikellid het einde is van deze algemene voorwaarden.

Scroll naar boven